Wettelijke waarschuwing

1. IDENTIFICEREN VAN GEGEVENS:

In overeenstemming met de informatieplicht die is vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, zijn de volgende gegevens hieronder weergegeven: het bedrijf dat de eigenaar is van het webdomein is HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL met adres voor deze doeleinden in Fuente la Teja Complex 1 – CP 18160 Guejar Sierra (Granada), BTW-nummer: B19679000. Contact e-mail: info@fuentelateja.com van de website.

2. GEBRUIKERS:

De toegang tot en / of het gebruik van dit portaal van HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA S.L maker van de website schrijft de toestand van GEBRUIKER toe, die aanvaardt van genoemde toegang en / of gebruik, de hierin weergegeven Algemene gebruiksvoorwaarden. De bovengenoemde Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL:

fuentelateja.com biedt toegang tot een veelvoud van informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op het internet van HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL maker van de website of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is, en zich ertoe verbinden om dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken.

4. GEGEVENSBESCHERMING:

HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL ontwerper van de website voldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december bescherming van persoonsgegevens, koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december waarbij de verordening is goedgekeurd voor de ontwikkeling van de organieke wet en andere voorschriften die op elk moment van kracht zijn en zorgt voor het juiste gebruik en de juiste verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Om dit te doen, tezamen met elke vorm van het verzamelen van persoonlijke gegevens, in de diensten die de gebruiker HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL kan aanvragen, zal hij de gebruiker informeren over het bestaan ​​en de acceptatie van de specifieke voorwaarden voor de verwerking van zijn gegevens in elk geval , u informeren over de verantwoordelijkheid van het gecreëerde bestand, het adres van de verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid om uw recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel van de behandeling en de datacommunicatie waar nodig aan derden.

Evenzo informeert HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL, de maker van de website, dat het voldoet aan wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal uw toestemming voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden überhaupt aanvragen tijden.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM:

HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL, maker van de website zelf of als gevolmachtigde, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals de elementen die daarin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video , software of teksten, handelsmerken of logo’s, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL of bron van haar licentiegevers . Alle rechten voorbehouden. Krachtens het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar worden gesteld, van alle of van een deel ervan uitdrukkelijk verboden. inhoud van deze webpagina, met commerciële doeleinden, met alle ondersteuning en met alle technische middelen, zonder de toestemming van HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten te respecteren die eigendom zijn van HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA S.L. U zult de elementen van de portal kunnen visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang deze uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina’s van HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA S.L.

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID:

HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de portal of de overdracht van virussen of programma’s kwaadwillig of schadelijk qua inhoud, ondanks het feit dat ze alle noodzakelijke technische maatregelen hebben genomen om dit te voorkomen.

7. WIJZIGINGEN:

HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen uit te voeren die zij op haar webpagina nuttig acht, en de inhoud en diensten die zij biedt en de manier waarop deze verschijnen gepresenteerd of kunnen worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd in uw portal.

8. LINKS:

In het geval dat namens het domein en met links of hyperlinks naar andere internetsites, zal HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA S.L geen enkele controle uitoefenen over dergelijke sites en inhoud. HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige link die behoort tot een website van een derde partij en garandeert evenmin de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, amplitude, waarachtigheid, geldigheid en grondwettelijkheid van welk materiaal dan ook of informatie bevat. in een van deze hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

9. RECHT VAN UITSLUITING:

HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA SL behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde partij, aan gebruikers die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleven .

10. ALGEMEEN:

HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA S.L zal de schending van deze voorwaarden nastreven, evenals elk oneigenlijk gebruik van haar website, waarbij alle burgerlijke en strafrechtelijke acties worden uitgevoerd die daarmee wettelijk overeenkomen.

11. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR:

HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA S.L kan de voorwaarden die hierin worden uiteengezet op elk gewenst moment wijzigen, naar behoren gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven.

De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal gebaseerd zijn op hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze worden aangepast door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE:

De relatie tussen HOTEL RURAL FUENTE LA TEJA S.L en de GEBRUIKER zal worden geregeld door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Granada.